انتشارات

• انتشار کتاب آموزش درگاه سازمانی Liferay
• انتشار کتاب آموزش سامانه مدیریت محتوای سازمانی Alfresco

کتاب آموزش درگاه سازمانی لایفری     کتاب آموزش سامانه مدیریت محتوای سازمانی آلفرسکو